ANBI

1. Naam van de instelling

Reddingsbrigade IJsselstein

2. RSIN

0062.54.421

3. Postadres

Duitslandstraat 7

3402 TJ IJsselstein

4. Doelstelling

De vereniging heeft ten doel het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord, het bevorderen van de zwemkunst in het algemeen en het bevorderen en faciliteren van de beoefening van de onderwatersport.

Leden worden geacht, de in nood verkerende medemens naar beste weten en kunnen te helpen, doch kunnen uit hoofde van hun lidmaatschap niet verplicht worden het eigen leven in de waagschaal te stellen.

5. Hoofdlijnen beleidsplan

Zie de statuten en de jaarplannen.

6. Bestuursfuncties en namen bestuurders

Voorzitter Alex van Doorn
Penningmeester Sander Zumbrink
Secretaris Johan de Graaf
Bestuurslid Herman de Bruijn
Bestuurslid Erwin Werensteijn
Bestuurslid Sabine Straver

7. Beloningsbeleid

Niet van toepassing.

8. Activiteiten

Wij geven opleidingen in het zwembad en ons botenhuis in IJsselstein in zwemmend redden, snorkelen, trimzwemmen, varend redden en onderwatersport. Op het water verzorgen wij opleidingen voor varend redden. Dit alles onder leiding van verantwoordelijke technische commissies en deskundige opgeleide instructeurs. Daarnaast worden ook andere activiteiten, zoals kamp, voor met name de jeugdleden georganiseerd.

Daarnaast verlenen we veiligheidsondersteuning op en nabij het water bij diverse activiteiten in de Utrechtse regio en daarbuiten, zoals het beveiligen van publieksevenementen met reddingboten en duikers. Ook kan de reddingsbrigade landelijk en regionaal ingezet ingezet worden bij calamiteiten, hoogwater- en watersnoodrampen, veelal op verzoek van politie, brandweer of andere overheidsorganisaties, zoals de veiligheidsregio.

Zie ook de jaarverslagen.

9. Financiƫle Verantwoording

Zie het Financiƫle jaarverslag en de Balans en staat van baten en lasten.

10. Bestanden

Gegevens 2018