WBTR en UBO

In de afgelopen jaren zijn de volgende twee veranderingen doorgevoerd in de wet- en regelgeving voor verenigingen.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.
Bestuursleden hebben de plicht het belang van de vereniging of stichting voorop te stellen. Dat klinkt logisch, maar anders dan bij ondernemingen was dat nog niet in de wet vastgelegd. Dit betekent dat de WBTR eisen stelt aan het handelen van bestuursleden en toezichthouders en hen verplichtingen oplegt. Als aan die verplichtingen niet wordt voldaan, kunnen bestuursleden en toezichthouders aansprakelijk zijn. In een aantal gevallen zelfs hoofdelijk aansprakelijk.
Het bestuur heeft om te voldoen aan de WBTR een besluit genomen op het gebied van taakvervulling, ontstentenis en belet van bestuursleden, besluitvorming in het bestuur, goed bestuur en tegenstrijdige belangen. Het volledige besluit is terug te vinden op de website.
De bepalingen van de wet worden bij de eerstvolgende statutenaanpassing verankerd in de statuten.

Besluit Ultimate Beneficial Owner (UBO)

Verenigingen zijn verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld, witwassen, corruptie, belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme. Het Nederlandse UBO-register maakt deel uit van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK).
UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een vereniging (een zogeheten juridische entiteit). Het UBO-register maakt transparant wie aan de touwtjes trekt bij de vereniging.
De RBIJ is UBO-plichtig omdat wij een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid. Het bestuur heeft besloten om alle leden van het bestuur, die in het Handelsregister als statutair bestuurders zijn opgenomen, in te schrijven als UBO’s van de vereniging. Het volledige besluit is terug te vinden op de website.

Informatie
Als je verder informatie wilt hebben over de WBTR of UBO, kan je contact opnemen met Johan de Graaf via [email protected].